12 Ocak 2009 Pazartesi

Şah ve Mat: Tüm Oyunları Bozan Bir Hamle - Özet

Hiç düşündünüz mü?

George Washington komutası altında, İngiliz imparatorluğuna karşı verilen ve kazanılan bağımsızlık savaşından 13 yıl sonra, 1789'da, 13 "İngiliz sömürge eyaleti" aralarında anlaşarak Amerikan Birleşik Devletlerinin temelini attılar.

1945 yılında 7 ülke ile kurulan Arap Birliği’nin bugün 23 üye ülkesi var.

Irkı ayrı, dilleri ayrı, kültürleri birbirinden değişik ve hatta birbirleri ile yıllarca çatışan mezheplerin oluşturduğu 6 kurucu üye ülkeler Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, 1957 yılında Avrupa Birliği’ni gerçekleştirdiler. Bugün, iktisadi ve siyasi manada sözü geçer bir cazibe noktası haline gelmiş olup, büyük ödünler vermek pahasına ve hatta parçalanmak tehlikesine rağmen, Türkiye’miz dahi bu birliğin bir parçası olma siyaseti gütmektedir.

Afrika ülkeleri bile yaşanan sömürge, savaş ve yoksulluk yılları ardından 2002'de 53 üye ülkenin katılımı ile kendi birliklerini kurdular. Hızla ilerleyen bu ülkeler geçmişin intikamını alırcasına birbirlerine kenetlenmiş durumdadırlar.

Ya bizler; tarihi, kültürü, dili ve özü bir olan Türkler?

Günümüz dünyasında "güçlü" olmanın "birlik" kurabilmek ile mümkün olduğunu idrak eden ve birliklerini kurabilen bir-çok dünya ülkesi, birliklerini kuramayan diğer ülkeleri daha da küçülterek yönetmek ve kendi imparatorluklarına dâhil etmek yolunda giderken, bizlere iki seçenek gözükmektedir; ya parçalanacağız ve bu birliklerin birer parçaları ve veya nüfuzları altında olacağız, ya da kendi birliğimizi kurup, "güçlü" ülkeler ve birlikler arasındaki yerimizi alacağız.

Vatan, her evladını göreve çağırıyor; 250 Milyon'dan fazla Türkün yaşadığı dünyamızda, AB benzeri ama bize özgü bir Türk Birliğinin kurulması mutlak şart olarak karşımızda durmaktadır. 7 bağımsız Türk Devletinin TürkBirdev olarak ekonomik ve askeri güçlerini bir birlik altında toplaması, oyunları bozan, senaryoları değiştiren ve devler arasında yerimizi almamızı sağlayan bir sürecin başlangıcı olacaktır.


Neden TürkBirDev?

Çünkü gereklidir ve gerçekleştirilmesi mümkündür.

Türkiye ve diğer Türk Devletleri şu an kritik bir geçiş süreci içindedirler. Yedi bağımsız Türk devleti, dış ve iç güçler tarafından, bir-çok yöne çekilmeye çalışılırken, "en doğru olan" bir kurtuluş yolu aramaktadırlar. Bizler inanıyoruz ki, "en doğru yol" Türk Birliği yoludur.
TB, sadece Türk milleti için değil, aynı zamanda kalıcı bir dünya barışı için de gereklidir. Öyle ki, Türk Dünyası dört büyük imparatorluk haline gelmiş veya gelmekte olan, ekonomik güçler tarafından sarılmıştır; batımızda AB imparatorluğu, kuzeyimizde Rusya imparatorluğu, doğumuzda Çin İmparatorluğu ve güneyimizde bir kısım topraklarımızı da kapsayan yeni Amerikan imparatorluğudur.

Madden ve manen, içten ve dıştan sinsi bir şekilde kuşatma altında olduğumuzun açıkça görüldüğü şu dönemde, bağımsız Türk Devletlerine biçilen rolleri oynamamak ve bu imparatorluklar tarafından yönetilen parçalar haline gelmemek için, “derhal” bugünden başlayarak çalışmamız ve birliğimizi kurmamız gerekmektedir. Aksi takdirde önümüzdeki 10 yıl içinde bazı sınırlarımız cismen ve diğerleri nüfuzen yeniden çizilecektir.
Bu olası vahim durum Türk dünyası için hazin bir kayıp olduğu kadar, dünya barışı içinde büyük bir tehlike oluşturacaktır.

Öyle ki, Türk Birliği’nin gerçekleşemediği bir coğrafyada, dört ekonomik gücün, sınırları ve milli çıkarları karşı-karşıya gelecek, emareleri, yapılan birçok anlaşma ile ortada olan ikili bir kutuplaşma dünyada yeni ve daha önce görülmemiş tehlikede soğuk ve zaman zaman sıcak, kanlı savaşlara neden olacaktır.

Peki, bu kadar önem verdiğimiz bu birliğin kurulamamasının nedenleri nelerdir?

Ne tür engellerimiz var? Bu soruyu yönelttiğimiz üyelerimizden aldığımız yanıtlara bir göz atalım.

Tabloda da görüldüğü gibi en büyük üç engel:

 1. Türkler arasında gönül bağının olmaması 8 %
 2. Türk Devlet başkanlarının isteksizliği 12 %
 3. TB için ciddi bir atılım yapılmamış olması 33 %Hiçbir engel olmadığını düşünen üyelerimiz ise %13 oyla ciddi bir adım atılmama düşüncesinden sonra gelen büyük çoğunluktur.


Bu tablodan da açık ve net bir şekilde anlaşılıyor ki, birliğimizin kurulmamasından sadece bizler sorumluyuz. Belki de böyle bir birlik kurulmasının gerekli ve gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna hala inanmayanlarımız var içimizde.


Her zorluğa ve önümüze çıkabilecek engellere rağmen, Türk Birliğini kurma çalışmalarını sürdürmek, Türk milletinin geleceği için vaz geçilmez bir görevdir. Bu görevi vatan borcu bilen ve böyle inanan her Türk’ün TB’nin gerçekleşmesi için az veya çok, tek başına veya ekip olarak, sivil toplum kuruluş üyesi veya devlet görevlisi olarak yapabilecekleri vardır; Yapabileceklerimizi, fiile dönüştürme zamanı şartların olgunlaştığı bu an ve bu gündür.


Peki, böyle bir birliğin içinde yer almamızın bizlere sağlayacağı yararları nelerdir?


Türk Birliği, AB için en iyi ve geçerli bir seçenektir.
 • Türk Birliği, sadece Türkiye’nin değil, Bütün Türk milletinin “milli” meselesi olan Kıbrıs, Ege adaları, Bati Trakya, sözde ermeni soykırımı, Karabağ, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve PKK gibi birçok sorunu, Türk Ulusunun lehinde çözüme kavuşturacak bir formüldür.
 • Ekonomik ve Askeri güçlerimizin birleşmesi ile oluşacak kaynak ve tasarruflardan elde edilen imkânlarla ortak iç sorunlarımız olan yüksek işsizlik, eğitimsizlik oranları kısa bir sure içinde aşağı rakamlara çekilebilecektir;
 • hammaddelerimiz TB içinde işlenebilecek ve üretici durumuna gelinebilecektir;
 • dış borçlar ödenebilecek İMF ve dış ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden kurt ulunacaktır.
 • Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan toprakları ile TB, gerçekleşme aşamasında olan 4 imparatorluk(!) arasında güç dengelerini sağlayacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır.

 • Bu birlik gerçekleştirilmelidir. Çünkü bu birliği kurmak güçlü olmak ve dünya dengelerini lehte değiştirmektir. Çünkü bu birlik gerçekleştirilebilir bir gerçekliktir.


  TürkBirDev Topluluğu, Avrupa Birliği şeklinde fakat Türk milletine özgü bir birliğin önümüzdeki 10 yıl içinde, 2017'ye kadar 7 Türk devleti arasında gerçekleştirilebileceğinin gayet olasılıklı olduğu inancındadır. 7 Türk Devleti kendi hür iradeleri ile bir araya gelebilecek, bir Ortaklık Belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Bu hür iradenin ortaya çıkabilmesi ve eyleme dönüşebilmesi için, hâlihazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve ülkeyi yöneten devlet adamlarının kararlılığı veya tabandan, halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi, “Türk Birliği ’ne EVET” diyecek vekillerin ve devlet adamlarının seçilmesi ve meclise gönderilmesi gerekmektedir.

  Birliğin öncelikli MÜZAKERE MADDELERİ ise

  • Vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı;
  • Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti;
  • Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti;
  • İktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme;
  • Ortak dış siyaset ve güvenlik;
  • Ortak savunma sanayi ve ordusu;
  • Türk Birliği “Merkez Bankası”nın oluşturulması şeklindedir.


  Müzakere edilebilecek belli başlı bu 7 maddeden ilkinin bugün dahi kararlaştırılıp 7 Bağımsız Türk Devleti tarafından kanunlaştırılarak yürürlüğe konulmasında hiç bir engel yoktur ve Türk Birliği’nin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ilk adımdır.


  TürkBirDev tarafından, Türk Birliğine giden yolda 7 çalışma belirlenmiş olup, 4’ünün tatbiki halihazırda yapılmaktadır.
  TürKev – kuruluşlar ve toplum önderleri arasında iletişim ve destek için ortam, Türk kültürünün yaşanması ve yaşatılması için yer ve olanak sağlıyor.
  Türk Girişimciler Odası – üyelerinin ekonomik olarak gelişmelerine katkıda bulunmak için ortam ve imkânlar yaratıyor;
  Çocuklara Eğitim ve Yârdim Derneği – Devlet ve vatandaş ile el ele vererek kırsal kesimde eğitimi destekliyor;
  TürkBirDev –başarılı, kurumsal ve/ya kişisel çalışmaları ödüllendirerek, Türk Birliği yolunda çalışanları destekliyor, teşvik ve takdir ediyor.
  Hazırlık aşamasında olan ve tasarımları devam eden diğer 3 çalışma ise;
  · Aylık dergi çıkartmak,
  · Radyo ve TV programları yayınlamak,
  · TürkBirDev için bir merkez bina oluşturmaktır.


  Bu ve benzer çalışmalardan elde edilmesi gereken en önemli sonuç Türk Birliğinin gerekli ve gerçekleştirilebilir olduğu düşüncesini 250 Milyona duyurmak, düşüncenin filizlenmesine ve bir ağaç gibi büyüyüp meyvelerini vermesine olanak sağlayacak ortamlar yaratmış olmaktır. 7 Bağımsız Türk Devleti içinde ve dış ülkelerde yaşayan Türklerin ve hâlihazırda kurulmuş olan derneklerin bir araya gelip bulundukları ülkelerde yapacakları ortak çalışmalar ile Türk Birliğine “EVET” diyenler 250 Milyonu bulmalı ve aşmalıdır. Günümüz dünyasında en güçlü bir silah olan düşüncenin önüne geçebilmek, düşünceyi hapis edebilmek imkânsızdır.


  Gerekli ve gerçekleştirilebilir olan 7 Bağımsız Türk Devleti arasında kurulacak Türk Birliğine sizinde “EVET” demeniz ve düşüncelerinizi bu yönde yoğunlaştırmanızla


  Türk Birliği sizinle mümkün,
  TürkBirDev sizinle daha güçlü olacaktır!

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder